fiogf49gjkf0d

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 130-46/2011
od 04.02.2011.godine

URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA JP upućuje:
I - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

 1. Predmet javne nabavke je usluga: Tekuće održavanje objekta, u svemu prema specifikaciji iz VIII dela konkursne dokumentacije.

 2. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova u prostorijama Naručioca (I sprat,soba 109) kao i elektronskim putem slanjem zahteva na Vladimir.Vujicic@urbel.com.
 3. Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža cena. Naručilac zahteva da ponuđač u ponuđenu neto cenu uračuna sve pripadajuće troškove.
  Ponuđač je dužan da u ponudi navede cenu izraženu isključivo u dinarima (RSD), bez PDV-a i cenu sa PDV-om. Ponuđena cena je fiksna i ne može se menjati.
 4. Ponude sa odgovarajućom dokumentacijom se podnose preporučenom poštom ili lično na adresu Naručioca, u ulici Palmotićeva 30, Beograd, u pisarnicu Zavoda, drugi sprat, soba 216c.
 5. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18.02.2011. godine do 13,00 časova, do kada Ponuda mora biti primljena od strane Naručioca, bez obzira na način na koji je poslata.
 6. Ponude dostaviti uzatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „ne otvarati – ponuda za javnu nabavku broj 01/11“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv Ponuđača, adresu, broj telefona i faksa, kao i ime osobe za kontakt.
 7. U skladu sa zakonom neophodno je da Ponuđač ispunjava sve uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje dokumentima iz II dela konkursne dokumentacije – Minimalni uslovi za učešće Ponuđača.
 8. Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene Ponude se neće razmatrati
 9. Javno otvaranje ponuda od strane Komisije za javne nabavke će se obaviti 18.02.2011. godine u 14,00 časova u prostorijama Naručioca – velika sala u prizemlju.
  Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci biće doneta najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
 10. Naručilac zadržava pravo da odbije ponude ili da stavi van snage postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja Ugovora.
   

   Datum objavljivanja konkursa 09.02.2011. godine

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.031-226/2011 od 04.02.2011. godine, upućuje se

  I - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

  1. Predmet javne nabavke je usluga: ŠTAMPANjE ČASOPISA-INFO URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA JP I OSTALIH PUBLIKACIJA, u svemu prema specifikaciji iz VIII dela konkursne dokumentacije.

  2. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova u prostorijama Naručioca (I sprat, soba 109) kao i elektronskim putem slanjem zahteva na vladimir.vujicic@urbel.com .

  3. Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža cena. Naručilac zahteva da ponuđač u ponuđenu neto cenu uračuna sve pripadajuće troškove. Ponuđač je dužan da u ponudi navede cenu izraženu isključivo u dinarima (RSD), bez PDV-a i cenu sa PDV-om. Ponuđena cena je fiksna i ne može se menjati.

  4. Ponude sa odgovarajućom dokumentacijom se podnose preporučenom poštom ili lično na adresu Naručioca u ulici Palmotićeva 30, Beograd, odnosno na pisarnicu Zavoda, drugi sprat soba 216c.

  5. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 22.02.2011. godine do 13,00 časova, do kada Ponuda mora biti primljena od strane Naručioca, bez obzira na način na koji je poslata.

  6. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „ne otvarati – ponuda za javnu nabavku broj 03/11 “. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv Ponuđača, adresu, broj telefona i faksa, kao i ime osobe za kontakt.

  7. U skladu sa zakonom neophodno je da Ponuđač ispunjava sve uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje dokumentima iz II dela konkursne dokumentacije – Minimalni uslovi za učešće Ponuđača.

  8. Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene Ponude se neće razmatrati.

  9. Javno otvaranje ponuda od strane Komisije za javne nabavke će se obaviti 22.02.2011. godine u 14,00 časova u prostorijama Naručioca – velika sala u prizemlju .
  Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci biće doneta najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Naručilac zadržava pravo da odbije ponude ili da stavi van snage postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja Ugovora.

  Datum objavljivanja konkursa 11.02.2011. godine

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.031-222/2011 od 04.02.2011. godine, upućuje se:

  I - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

  1. Predmet javne nabavke je usluga: ODRŽAVANjE TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA TENOVIS INTEGRAL 33 I VIDEO SISTEMA ZA VIDEO NADZOR, u svemu prema specifikaciji iz VIII dela konkursne dokumentacije.

  2. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova u prostorijama Naručioca (I sprat,soba 109) kao i elektronskim putem slanjem zahteva na vladimir.vujicic@urbel.com

  3. Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža cena. Naručilac zahteva da ponuđač u ponuđenu neto cenu uračuna sve pripadajuće troškove. Ponuđač je dužan da u ponudi navede cenu izraženu isključivo u dinarima (RSD), bez PDV-a i cenu sa PDV-om. Ponuđena cena je fiksna i ne može se menjati.

  4. Ponude sa odgovarajućom dokumentacijom se podnose preporučenom poštom ili lično na adresu Naručioca u ulici Palmotićeva 30, Beograd, odnosno na pisarnicu Zavoda, drugi sprat soba 216c.

  5. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 23.02.2011. godine do 13,00 časova, do kada Ponuda mora biti primljena od strane Naručioca, bez obzira na način na koji je poslata.

  6. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „ne otvarati – ponuda za javnu nabavku broj 04/11 “. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv Ponuđača, adresu, broj telefona i faksa, kao i ime osobe za kontakt.

  7. U skladu sa zakonom neophodno je da Ponuđač ispunjava sve uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje dokumentima iz II dela konkursne dokumentacije – Minimalni uslovi za učešće Ponuđača.

  8. Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene Ponude se neće razmatrati.

  9. Javno otvaranje ponuda od strane Komisije za javne nabavke će se obaviti 23.02.2011. godine u 14,00 časova u prostorijama Naručioca – velika sala u prizemlju . Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci biće doneta najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Naručilac zadržava pravo da odbije ponude ili da stavi van snage postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja Ugovora.

  Datum objavljivanja konkursa 11.02.2011. godine