Zelena regulativa - III faza

fiogf49gjkf0d

Izradom Projekta „Kartiranje i vrednovanje biotopa Beograda“ formiran GIS biotopa Beograda, prvi ovakve vrste u Srbiji. Saglasno legislativnom okviru u domenu održivog planiranja, formiran je adekvatan model podataka, čija logika, struktura i organizacija zadovoljava očekivane potrebe . GIS biotopa Beograda pruža podatke o raznovrsnosti i rasprostranjenosti biotopa, flore i faune, kao i vrednosti biotopa sa aspekta zaštite biodiverziteta. Podaci su dostupni u formatu sa atributskim podacima u Microsoft Access bazi podataka, kao i Microsoft SQL Server 2008 bazi podataka.

Postojanjem GIS-a biotopa Beograda direktno je omogućena primena domaće i međunarodne legislative i regulative, integracija ekoloških principa u proces urbanističkog planiranja, realna slika stanja životne sredine neophodna za izradu strateške procene uticaja na istu i izrada strategije zaštite biodiverziteta grada Beograda.S obzirom da baza podataka o biotopima Beograda sadrži različite vrste podataka dragocenih, kako za održivo planiranje, tako i za praćenje stanja i promena na prostoru grada, naučno-istraživački rad i dr., potencijalni korisnici ove informacioneosnove su:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljna grupa

Svrha

Gradska uprava

Razvoj strategije izgradnje grada i unapređenja uslova životne sredine;

Institucije koje se bave planiranjem grada

Integracija održivog razvoja u planiranje grada zasnovana na aktuelnim informacionim bazama;

Realizacija zakonskih propisa u procesu planiranja;

Institucije koje se bave upravljanjem i zaštitom prirodnih resursa

Pristup relevantnim podacima o životnoj sredini;

Izdvajanje novih područja ili objekata zaštite prirode;

Obrazovne i naučne institucije

Karakteristike područja, raznovrsnost staništa; Stanje flore, vegetacije i faune;

Opštine

Praćenje stanja i promena na teritoriji Opštine;

Građani

Zaštita životne sredine; Uređenje stambenog i životnog prostora; Doživljaj prirode i rekreacija.