Urbanističko tehnički dokumenti

fiogf49gjkf0d


Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su:
  1. Urbanistički projekat
  2. Projekat preparcelacije i parcelacije
  3. Elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela i spajanje dve susedne parcele istog vlasnika