Урбанистичко технички документи

fiogf49gjkf0d


На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) урбанистичко-технички документи за спровођење планских докумената су:
  1. Урбанистички пројекат
  2. Пројекат препарцелације и парцелације
  3. Елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника