fiogf49gjkf0d
Urbanističko-tehnički dokumenti


Na osnovu vašeg zahteva u kome morate navesti da li želite:
- Urbanistički projekat,
- Projekat preparcelacije i parcelacije ili
- Elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela i spajanje dve susedne parcele istog vlasnika

i kopije plana - primer (u elektronskom obliku), uradićemo ponudu koja sadrži cenu i rok izrade.

Obavezno u Zahtevu popunite deo za kontakt telefon. Pre izrade ponude potrebno je da dođete na sastanak radi dogovora o detaljima projekta.
Obavestićemo Vas o terminu sastanka.


fiogf49gjkf0d
Planski dokumenti


Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove uputio Vas je na izradu Urbanističkog plana. Zakon o planiranju i izgradnji predvideo je proceduru u dva koraka: Izrada Odluke o izradi planskog dokumenta i Izrada planskog dokumenta.

Na osnovu podnešenog zahteva uradićemo Vam PONUDU koja sadrži predloženi obuhvat, cenu i rok izrade. U zahtevu je potrebno navesti za koji deo posla angažujete Urbanistički zavod Beograda:

  • Izrada Elemenata za Odluku o izradi Plana
  • Izrada Plana
fiogf49gjkf0d
Informacije i mišljenja


Potrebno Vam je Mišljenje o:
  • potencijalima određene lokacije
  • mogućnostima transformacije održivosti lokacije
  • usklađivanju sa važećim planskim dokumentima
  • proceduri

Na osnovu vašeg zahteva stupićemo u kontakt sa vama i dogovoriti se o pojedinostima.

U zahtevu obavezno ostavite svoj kontakt telefon, da bi mogli da vas pozovemo.

fiogf49gjkf0d


Studije, Analize, Istraživanja


Želite da gradite određenu vrstu objekata – istražićemo i pripremiti Vam Analizu lokacije za izgradnju ...

Imate lokaciju i želite da je najoptimalnije realizujete - Uradićemo Vam Analizu mogućnosti realizacije Vaših potreba na toj lokaciji.

Potrebna vam je Studija opravdanosti – Uradićemo je za vas.

Želite Studiju prostorno-programskih elemanata za vašu lokaciju ...

Uz popunjen zahtev priložite kopiju plana (u *.jpg formatu - primer) i idejno rešenje(skicu) uz kratak opis namera.
Na osnovu zahteva javićemo vam datum i vreme sastanka radi detaljnijih dogovora. Tek nakon sastanka bićemo u mogućnosti da uradimo ponudu.

U zahtevu obavezno navedite šta treba da uradimo i ostavite kontakt telefon.


fiogf49gjkf0d


Priprema Konkursa

Za vašu lokaciju neophodna je izrada Konkursa ...

Možemo vam pripremiti elemente za konkurs i provesti kroz proceduru sprovođenjae konkursa

Dostavite nam Zahtev ...