новембар 2010.
Шабац

У организацији Удружења урбаниста Србије већ деветнает година, сваког 8. новембра, на светски дан урбанизма, одржава се Међународни салон урбанизма. Ове године, Салон је одржан у Шапцу, граду који већ 50 година негује континуитет установе која се бави пословима урбанизма. Овогодишњи Салон представио је радове у 11 категорија И то:

 • Просторни планови
 • Генерални планови и планови општег уређења
 • Планови регулације
 • Урбанистички пројекти и реализације
 • Конкурси
 • Истраживања, студије из области урбанизма
 • Заштита животне средине кроз студије и урбанистичке планове
 • Примена информатичке технологије
 • Публикације
 • Студентски радови

Прво место у категорији
ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА,
за рад
Београдски урбанистички информациони систем - BUrISАуторски тим Урбанистичког завода:
Руководилац групе за IT:
Миломир Митровић, инж.геод.
Руководиоци пројекта: Миломир Митровић,  Душан Милановић
Координатор пројекта: Милица Јоксић,
Радни тим:
Драгослав Ристановић, Лидија Јовановић-Ненадовић, Ненад Радојчић, Борка Протић, Звездана Мојсић, Драган Арбутина, Ивана Благојевић 

Непосредан повод за израду Пројекта Београдског урбанистичког информационог система (BUrIS) је иницијатива Урбанистичког завода Београда и усвојен Програм од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове који је уврштен у Буџет за 2009. годину.

Београдски урбанистички информациони систем (BUrIS) планиран је као сегмент целовитог геоинформационог система града Београда, који се посебно односи на део података везаних за урбанистичко планирање и праћење промена у простору.

Активности на изради пројекта BUrIS груписане су у три фазе:

 1. Формирање основног система просторних јединица - "урбанистичких блокова" и израда кључа за повезивање "урбанистичких блокова" и адресног система (припадајућих адреса и кућних бројева);
 2. Прикупљање, селекција и повезивање расположивих база података Урбанистичког завода Београда и других институција са просторним системом јединица "урбанистичких блокова" и
 3. Формирање информационе базе на нивоу катастарске парцеле о усвојеним плановима и постављање на интернет портал града Београда чиме ће се ове информације учинти доступним јавност.

Овако формиран информациони систем омогућава ефикасније планирање и управљање простором и једноставнији приступ информацијама за потребе стручне као и шире јавности.Друго место у категорији
ИСТРАЖИВАЊА И СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА,
за рад
Студија јавних простора Београда за потребе урбанистичког планирања,
I фаза
: Анализа јавних простора Старог града

Ауторски тим Урбанистичког завода:
Руководилац Студије: Вера Ристић Михаљевиц
Консултанти : мр Жаклина Глигоријевић, др Зоран Жегарац
Радни тим:
Александра Тилингер, Jасмине Ђокић, Иван Лалић, Мила Миловановић, мр Наташа Даниловић Христић, Ана Нешић, Аница Теофиловић, Катарина Чавић, Даница Михаљевић Давидовић, Немања Јефтић, Соња Костић, Душан Милановић, Билљна Михајловић, Љубомир Стошић, Дијана Радочај, Љиљана Бајц, Олгица Гвиздић, Тања Поткоњак, Јелена Маринковић, Александра Везмар, Иван Мачек

Основни циљ студије је да допринесе враћању јавног простора као јавног добра, и једног од индикатора демократски оријентисаног друштвено економског система међу приоритете градске управе, кроз стратешке планове, урбанистичке планове и пројекте од значаја за град Београд. Остали циљеви Студије су формирање документационе основе за пројектовање нових јавних простора и дефинисање норматива, стандарда и препорука , дефинисање стратегије развоја система јавних простора, одређивање посебног методолошког поступка за јавне просторе који би се уградио у будуће урбанистичке планове и пројекте...

Кроз реализацију циљева Студије омогућили би се и други жељени ефекти као што су потврда идентитета Београда и фомирање нове димензије тог идентитета, стимулација пешачког коришћења јавних простора, обезбеђење нових јавних простора у контексту постојеће урбанистичке матрице, обезбеђивање зелених површина као видова јавних простора, стварање услова за развој активности везаних за јавне просторе, интеграција полу јавних простора у јавне, формирање саобраћајног решења које би подржало наведене циљеве...

У оквиру Студије посебна пажња посвећена је теми уређења и опреме јавних простора кроз дефинисање основних принципа и упоредну анализу уређености и опремљености јавних простора Старог града и примера из иностранства . Фазност Студије проистиче из комплексности проблематике јавних простора у Београду, па је стога I фаза орјентисана ка анализи постојећег и препорукама за даљу разраду ове специфичне теме.На овогодишњем Салону, Урбанистички завод Београда учествовао је и са радом у категорији УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ- Урбанистички пројекат на локацији касарне „Степа Степановић“, Вождовац, Београд.