fiogf49gjkf0d

Propisi koji regulišu rad institucije

 
fiogf49gjkf0d
Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o javnim preduzećima

Statut Urbanističkog zavoda Beograda

Osnivački akt Urbanističkog zavoda Beograda:
Odluka o promeni osnivačkog akta javnog urbanističkog preduzeća

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Urbanističkom zavodu Beograda

Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem