Истраживање потенцијалних локација

fiogf49gjkf0d

За потребе припреме или спровођења, односно реализације урбанистичких планова, као и за просторно-програмску проверу локација, Урбанистички завод Београда израђује: студије, истраживања, анализе, просторно програмске провере и другу документацију, кроз коју се детаљно разрађују одређене тематске области или локације.

Студије, истраживања, програмске провере, анализе и стручне анкете се често раде за потребе испитивања локација на којима је могућа изградња објеката одређених намена или просторно-програмску проверу капацитета, намене, саобраћајног решења и другог, као на пример:

  • Истраживање потенцијалних локација за изградњу стамбено-пословног објекта на територији Нови Београд.
  • Просторно програмскa анализa блока ограниченог улицама: Кнеза Милоша, Дринска, Сарајевска и Дурмиторска (локација МУП РС).

Овакви велики пројекти се раде као законска обавеза или због потреба да се јединствено и целовито сагледају, методолошки поставе, истраже, анализирају и планирају одређени простори са специфичном наменом, проблематиком или заједничким карактеристикама.


Желите да за Вас урадимо:


Студије и стратегије за републичку и градску управу

fiogf49gjkf0dПоред своје основне делатности – израде просторних и урбанистичких планова на основу Закона о планирању и изградњи, Урбанистички завод Београда ради и низ других послова који су везани за урбанизам - израђује студије, истраживања, анализe, просторно-програмске елементе, спроводи стручне анкете.

Тако смо за наручиоце/инвеститоре – републичку и градску управу израдили следеће:Просторно програмске провере

fiogf49gjkf0dЗа потребе израде Просторно – програмских решења за поједина подручја и урбанистичке целине Града у Урбанистичком заводу се периодично и тематски спроводе јавне стручне анкете и конкурси. Просторно програмске провере раде се у сарадњи са Архитектонским факултетом, Друштвом урбаниста Београда, Друштвом архитеката Београда, Клубом архитеката, Академијом архитектуре Србије и другим специјализованим институцијама. Овим методом истражен је простор подручја Аде Хује, као и блокова 25 и 26 и Војвођанске улице на Новом Београду.

Стручне анкете иницирају различита размишљања о простору, пружају различита решења, откривају нове потенцијале простора и нуде различите сценарије и варијанте урбанистичких решења за појединачне локације у Граду. Овакве провере стручна су припрема у изради тематских студија и основ за касније планске процедуре.