Priprema, izrada i donošenja plana

fiogf49gjkf0d

Procedura pripreme, izrade i donošenja planskih dokumenata (prostornih i urbanističkih planova), definisana je Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14).