Припрема, израда и доношења плана

fiogf49gjkf0d

Процедура припреме, израде и доношења планских докумената (просторних и урбанистичких планова), дефинисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).