Plan generalne regulacije Topčider

fiogf49gjkf0d

PROSTORNO KULTURNO ISTORIJSKA CELINA
TOPČIDER

Prostorna kulturno-istorijska celina „Topčider“ je 1987. godine utvrđena za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju (Odluka, „Sl.glasni SRS“ br.47/87) zbog posebnih prirodnih, estetskih, kulturnih i istorijskih vrednosti koje sadrži.Ova celina je po prostoru koji zauzima i po kulturno-istorijskim i prirodnim vrednostima koje sadrži, jedna od najvećih i najznačajnijih prostorno kulturno-istorijskih celina u Beogradu, ali i Republici Srbiji. Skupine istorijskih građevina iz različitih vremenskih perioda, očuvano prostorno rešenje iz XIX veka, istorijski parkovi sa česmama, fontanama i javnim spomenicima, očuvane prirodne vrednosti, spomenici industrijskog i sportskog razvitka i brojni istorijski događaji koji obeležavaju istoriju, karakterišu bogato nasleđe ove celine kao i razvoj Beograda i države Srbije u XIX i XX veku. Sa druge strane, prostorna i urbana ekspanzija grada i razvoj saobraćajnih i infrastrukturnih koridora, nametnuli su zadatak - integralna zaštita prirodnih i kulturnih vrednosti prostora usaglašena sa potrebama razvoja savremanog grada evropskog tipa u kojem ove vrednosti predstavljaju resurs i bazu za ostvarivanje profita.


OSNOVNI CILj je uspostavljanje sistema mera zaštite autentičnosti i identiteta kako prostora u celini, tako i pojedinačnih kompleksa i objekata i u skladu s tim integrisanje prostora kroz uvođenje novih sadržaja koji će svojom specifičnošću i ekskluzivitetom značajno učestvovati u turističkoj ponudi Beograda.

OPŠTE MERE ZAŠTITE - odnose se i primenjuju na čitavo područje Prostorno kulturno-istorijske celine Topčider i definisane su u okviru opštih plan. elem
  1. uključivanje svih relevantnih učesnika u proces planiranja - sa ciljem otklanjanja svih evidentnih uzroka ugrožavanja i potencijalnih rizika po Celinu
  2. upravljanje kulturnim dobrom - osmišljavanje organizacionog modela upravljanja Celinom sa ciljem koordiniranja aktivnosti svih učesnika
  3. istraživanja i izrada dokumentacije -formiranje jedinstvene baze podataka o postojećim vrednostima koja će služiti kao podloga za obnovu usled nepogoda
  4. definisanje ograničenja u domenu planiranja, izgradnje i uređenja prostora - infrastruktura, namene, objekti bez vrednosti, pejzaž i zalenilo i sl.

DETALjNIM PLANSKIM ELEMENTIMA definisana su ograničenja, potencijali, ciljevi i budući razvoj za zone i/ili pojedinačne komplekse i objekte.

OKOSNICA KONCEPTA PLANA je dolina Topčiderske reke (zona 2) koja je faktor integrisanja svih elemenata unutar granice celine i šireg gradskog okvira. Prema svom karakteru ovaj prostor je zelena parkovska površina duž koje se mestimično organizuju i kontinualno nižu novoplanirani reprezentativni javni sadržaji od najvećeg republičkog i gradskog značaja iz oblasti kulture dopunjeni rekreativnim sadržajima, kao i već formirani obodni prostori koji će nakon planirane transformacije predstavljati generatore budućeg razvoja Celine i odrediti njen identitet: Rezidencijalni kompleks Karađorđevića, šuma Košutnjak Garda, Hipodrom i Šećerana.

Planirana namena površina