fiogf49gjkf0d
PLAN GENERALNE REGULACIJE MREŽA STANICA ZA SNABDEVANjE GORIVOMPrve stanice za snabdevanje gorivom u Beogradu izgrađene su sredinom prošlog veka i u funkciji su i danas. Nove stanice sa savremenom opremom sve su brojnije i predstavljaju mesta za reklamu kompanija koje proizvode robu široke potrošnje.

U svetu, kao i kod nas, postoje izvesni problemi u uklapanju postojećih, ali i novih stanica u gradske prostore, koji se vremenom u funkcionalnom i oblikovnom smislu menjaju. Stanice za snabdevanje gorivom se mogu svrstati u prateće sadržaje saobraćajnica, ali i u trgovinske, komercijalne, privredne pa i komunalne sadržaje. U skladu sa navedenim razvoj delatnosti ove vrste, moguće je planirati u okviru svih namena koje su pod određenim uslovima kompatibilne sa delatnošću koja se obavlja na stanicama za snabdevanje gorivom.

Planom generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom planirana su dva nivo vrednovanja povoljnosti lokacija za izgradnju stanica za snabdevanje gorivom:
  1. makrolokacijski kriterijumi se odnose na kompatibilnost namene i stanice,
  2. mikrolokacijski kriterijumi na mogućnosti i ograničenja konkretne lokacije i neposrednog okruženja.
Nakon sprovedenog makro i mikro lokacijskog vrednovanja za svaku lokaciju se formira kataloški list koji sadrži sve potrebne informacije o povoljnosti lokacije za realizaciju stanice za snabdevanje gorivom.

Kataloški listovi su tokom izrade Plana formirani za sve postojeće lokacije, dok će se za sve nove lokacije koje će biti predložene u skladu sa pravilma ovog Plana kataloški listovi formirati tokom provere mogućnosti realizacije stanice na konkretnoj lokaciji.

Svaka novoplanirana lokacija koja zadovoljava minimum datih kriterijuma postaje sastavni deo jedinstvene mreže stanica za snabdevanje gorivom u gradu.

Poseban deo kataloškog lista predstavlja predlog sprovođenja Plana za svaku pojedinačnu lokaciju. Predlog Plana generalne regulacije stanica za snabdevanje gorivom je da se sprovođenje obavlja izradom Planova detaljne regulacije i Urbanističkih projekata, čime se na osnovu zakonski definisane procedure usvajanja Plana i potvrde urbanističkog projekta postiže uključivanje javnosti u realizaciju svake pojedinačne lokacije planirane za sadržaj ove vrste.

Najzad, kroz izradu Plana generalne regulacije formirana je GIS orjentisana baza podataka koja sadrži određene podatke vezane za svaku lokaciju. Formirana baza podataka je otvorena i za nove podatke koji budu generisani bilo kakvim promenama kako u mreži generalno, tako i na svakoj lokaciji pojedinačno, a vezani su za oblast urbanističkog planiranja.


Mreža stanica za snabdevanje gorivom sa podelom na zone