fiogf49gjkf0d
PLAN DETALjNE REGULACIJE PRIVREDNE ZONE ’’AUTOPUT’’

1. Širok spektar namena i aktivnosti

Obuhvat Plana iznosi oko 1000 ha i u okviru njega se planiraju privredne delatnosti, javne službe, javni objekti i kompleksi, saobraćajne, infrastrukturne i zelene površine i komunalne delatnosti.

Primarno razgraničenje planiranih površina u okviru privredne zone podrazumeva podelu na javno i ostalo građevinsko zemljište.

Planiranjem javnog građevinskog zemljišta obezbeđuje se zaštita javnog interesa budućih korisnika na području Plana, u smislu jednakih uslova priključenja na saobraćajnu i infrastrukturnu mrežu i zaštite prirodnih i ekoloških uslova, i van područja Plana, kroz planiranje javnih objekata i kompleksa od šireg gradskog značaja.

Uslovi i pravila izgradnje u okviru ostalog građevinskog zemljišta omogućavaju razvoj svih aktivnosti karakterističnih za savremenu privrednu zonu – od proizvodnih pogona do tematskih parkova, hotela i komercijalnih centara.

2. Kvalitetna saobraćajna mreža

Saobraćajna mreža na teritoriji Plana je hijerarhijski uređena, sa jasno definisanim koridorima magistralnih saobraćajnica, ulica I i II reda i pravilima za izgradnju sekundarne ulične mreže unutar bloka i predstavlja osnov za funkcionisanje i razvoj privredne zone.

Osnovu planirane javne saobraćajne mreže u ovom prostoru čine:
 • Autoput Zagreb-Beograd - koji predstavlja i glavni pristup privrednoj zoni;
 • podužne i poprečne veze - preko saobraćajnica T6, T4, 2A-2A, IX(IXa) i XII;
 • denivelisane petlje iznad autoputa - postojeća T6, postojeća "Grmeč" i planirana "Nova";
 • denivelisani prolazi ispod autoputa - podvožnjak "Zmaj", saobraćajnica T4.

Sve ostale planirane javne saobraćajnice su po svom rangu sekundarne i planirane su sa jedinstvenom širinom regulacije i poprečnim profilom od 21m, koji sadrži kolovoz od 7m, trotoare 2h2m i zelenilo 2h5m.

Izuzetak od ovog pravila predstavljaju samo servisne saobraćajnice uz autoput, uz javno zelenilo i saobraćajnice koje su prostorno ograničene od strane već formiranih kompleksa.

Unutar blokova, kroz dalju plansku razradu, moguće je planirati sekundarne saobraćajnice u okviru ostalog građevinskog zemljišta koje treba projektovati prema vrsti i obimu očekivanog saobraćaja, tako da se ostvari racionalno rešenje, kontinuiranog kretanja i povoljna mreža za razvoj infrastrukturnih sistema i njihovo priključenje na gradske sisteme.

3. Zoniranje i uslovi izgradnje objekata

Zemljište planirano za gradnju objekata podeljeno je na karakteristične zone u odnosu na položaj i tipologiju gradnje, postojeće strukture i posebne uslove korišćenja.

Zona I - najatraktivniji položaj uz autoput
Zona II - položaj unutar privredne zone
Zona III - obuhvata postojeće stambene zone
Zona IV - pretežno zelenilo, uz postojeći šumski pojas

Kroz pravila data za zone definisana su specifična pravila parcelacije i uslovi za veličinu i uređenje kompleksa i gradnju objekata, dok za ceo prostor plana namenjen gradnji objekata važe opšti uslovi izgradnje kao što su:

 • indeks izgrađenosti (maks 1.0)
 • stepen zauzetosti (maks 50%)
 • minimalni procenat zelenila
  (od 20, 25, 30% u zavisnosti od veličine kompleksa, 50% od toga obavezno kompaktno)
 • dozvoljene građevinske linije
  (10m u odnosu na javne saobraćajnice)
 • visina objekata
  (maks 18m, za 1/3 gabarita objekta maks 24m,
  ukoliko ne postoji uslov visinskog ograničenja
  prepreka u cilju bezbednog odvijanja aviosaobraćaja)
 • mogućnost fazne izgradnje
 • pristupi kompleksima i objektima
 • ograđivanje kompleksa
 • način parkiranja
  i normativi za potreban broj parking mesta

urbanističke mere zaštite:

 • mere zaštite životne sredine
 • mere zaštite od požara
 • mere zaštite od elementarnih nepogoda
 • mere civilne zaštite ljudi i dobara

i inženjersko-geološki uslovi u uslovi za evakuaciju otpada.