fiogf49gjkf0d
 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.19/2017


Predmet javne nabavkeGeološke podloge za potrebe izrade Plana generalne regulacije za izgradnju objekta i vodova sistema daljinskog grejanja II faza, I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac“ (naselje „Stepa Stepanović“) do grejnog područja toplane TO „Medaković“ (ugao ulica Darvinove i Braće Jerković)

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke19/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
71351810


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 14.11.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku geološke podloge za potrebe izrade Plana generalne regulacije za izgradnju objekta i vodova sistema daljinskog grejanja II faza, I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac“ (naselje „Stepa Stepanović“) do grejnog područja toplane TO „Medaković“ (ugao ulica Darvinove i Braće Jerković) JN br.19/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 14.11.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora30.11.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić
vladimir.vujicic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovore na pitanja ponuđača 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.18/2017


Predmet javne nabavkeNabavka programskog paketa CGS Autopath

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke18/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48321000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 17.10.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku programskog paketa CGS Autopath JN br.18/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 17.10.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.10.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić
vladimir.vujicic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.17/2017


Predmet javne nabavkeNabavka softverskog paketa Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke17/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48321000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 16.10.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku softverskog paketa Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp JN br.17/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 16.10.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.10.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić
vladimir.vujicic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavljanju postupka možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavljanju postupka možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU PRIKUPLJANJA PONUDA
ZA NABAVKU USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA JUP ZA 2017. GODINU


Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku usluge revizija finansijskih izveštaja Urbanističkog zavoda Beograda JUP za 2017. godinu- ne otvaraj", na adresu Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd,Palmotićeva br.30, na koverti navesti podatke o ponuđaču (naziv, sedište, lice za kontakt i kontakt telefon).

Rok za dostavljanje ponude je 22.09.2017. godine u 12,00 časova,do kada ponuda mora biti primljena na pisarnici Zavoda bez obzira na način dostavljanja (lično ili poštom).

Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen obrazac ponude, sa svim zahtevanim podacima i dokaz da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje poslova revizije. Ponuđač koji nije registrovan u registru ponuđača pri APR, je dužan da popuni izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke usluge revizije računovodstvenih izveštaja za 2017. godinu, a Zavod zadržava pravo da od ponuđača koji nije upisan u registar ponuđača zahteva dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke.

Ponuda koja nije dostavljena u skladu sa zahtevima iz ovog poziva se neće razmatrati.

Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana o čemu će biti sačinjen zapisnik koji će biti dostavljen ponuđačima elektronskom poštom.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena. Ponuda sa cenom preko procenje vrednosti nabavke se neće razmatrati.

Ukoliko više ponuđača ponudi jednaku cenu usluge povoljnija je ponuda sa kraćim rokom za završetak posla, a ukoliko je i rok isti povoljnija je ponuda koja je prva dostavljena Zavodu.


Zahtev za ponudu možete preuzeti ovde.
Obrazac ponude možete preuzeti ovde.
Izjavu o ispunjenosti uslova možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.16/2017


Predmet javne nabavke Računari i računarska oprema
Partije Partija 1: računari (desktop sa monitorom)
Partija 2: prenosivi računari
Partija 3: monitor velike dijagonale

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke16/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30214000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 12.10.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku dobara – računari i računarska oprema – Partija ___(broj i naziv partije) JN br.16/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 12.10.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.10.2017. godine
Lice za kontaktNenad Radojčić
nenad.radojcic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora (Partija 1) možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora (Partija 2) možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora (Partija 3) možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 1) možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 3) možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 2) možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2017


Predmet javne nabavke Obnavljanje jednogodišnje licence za Kaspersky Endpoint Security for windows

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke15/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48761000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 11.08.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku obnavljanje jednogodišnje licence za Kaspersky Endpoint Security for windows JN br.15/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 11.08.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora21.08.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA
PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE
JAVNE NABAVKE BR. 9/2017


Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 12 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2017


Predmet javne nabavkeGeodetske podloge za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta „Belo brdo“
Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke13/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
71250000, 71351810


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 28.07.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku geodetske podloge za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta „Belo brdo“ JN br.13/2017 – NE OTVARATI“.


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 28.07.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora08.08.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2017


Predmet javne nabavkeIzrada WEB sajta Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke12/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
Izrada WEB sajta ORN: 72413000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 05.07.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku izrada WEB sajta Urbanističkog zavoda Beograda JUP, JN br.12/2017 – NE OTVARATI" .


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 05.07.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora17.07.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovore na pitanja ponuđača 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Odgovore na pitanja ponuđača 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2017


Predmet javne nabavkeOsiguranje imovine i lica

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke11/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
66515200 – usluge osiguranja imovine,
66516100 – osiguranje od odgovornosti za motorna vozila,
66512100 – usluge osiguranja od nezgode


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 30.06.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku osiguranje imovine i lica JN br.11/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 30.06.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora05.07.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE – USLUGE MOBILNE TELEFONIJE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2017


Predmet javne nabavke Serveri

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke09/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48820000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ukupna ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 19.05.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku servera JN br.09/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 19.05.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora29.05.2017. godine
Lice za kontaktNenad Radojčić
Nenad.Radojcic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2017


Predmet javne nabavke Kancelarijski materijal

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke07/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30199000,
30192000,
30199330;


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 08.05.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku dobara – kancelarijski materijal JN br.07/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 08.05.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora19.05.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2017


Predmet javne nabavkeRačunarske komponente
PartijePartija 1: monitori,
Partija 2: računarske komponente grupa 1,
Partija 3: računarske komponente grupa 2.

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke08/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30230000 - računarska oprema


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 18.04.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku dobara: računarske komponente JN br.08/2017 - Partija/e _____________ - NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 18.04.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora28.04.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovore na pitanja ponuđača 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 3 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2017


Predmet javne nabavkeFizičko – tehničko obezbeđenje

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke06/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
79710000 - usluge obezbeđenja


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 24.03.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavkuusluge: fizičko – tehničko obezbeđenje JN br.06/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 24.03.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.03.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2017


Predmet javne nabavke Održavanje higijene u poslovnom prostoru

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke05/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
90919200 - usluge čišćenja kancelarija


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 23.03.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavkuusluge: održavanje higijene u poslovnom prostoru JN br.05/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 23.03.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.03.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2017


Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Starog jezgra Zemuna na prostoru Trga Branka Radičevića, gradska opština Zemun
Partije Partija1: geodetske podloge Partija 2: geološke podloge

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke04/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
71250000,
71351810


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 31.03.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Starog jezgra Zemuna na prostoru Trga Branka Radičevića, gradska opština Zemun - Partija _______ JN br.04/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 31.03.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora15.04.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2017


Predmet javne nabavke Geodetske podloge za potrebe izrade Urbanističkog projekta za izgradnju pogonskog objekta za održavanje, servis i baždarenje i projekta preparcelacije na lokaciji Toplice Milana bb, GO Voždovac

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke03/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
71250000,
71351810


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 23.03.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku geodetske podloge za potrebe izrade Urbanističkog projekta za izgradnju pogonskog objekta za održavanje, servis i baždarenje i projekta preparcelacije na lokaciji Toplice Milana bb, GO Voždovac JN br.03/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 23.03.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora02.04.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenom možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2017


Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi
Partije Partija 1: kertridži i printhedovi za NR uređaje
Partija 2: toner perle za OSE uređaj

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke02/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30125100


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 17.02.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku toneri, kertridži i printhedovi Partija ______ JN br.02/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 17.02.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora27.02.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2017


Predmet javne nabavke Serveri

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke09/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48820000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ukupna ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 19.05.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku servera JN br.09/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 19.05.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora29.05.2017. godine
Lice za kontaktNenad Radojčić
Nenad.Radojcic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.25/2016


Predmet javne nabavke Održavanje aplikacije za finansije i računovodstvo "NIMI SOFT"

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePredmetna javna nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke25/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48440000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 13.02.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku usluga – Održavanje aplikacije za finansije i računovodstvo "NIMI SOFT" JN br.25/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 13.02.2017. godine u 13,30 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora23.02.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.8


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

Plan javnih nabavki za 2017.


Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2017


Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra Usluga
Redni br. javne nabavke01/2017
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
79971200


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 02.02.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku koričenje dokumentacije JN br.01/2017 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 02.02.2017. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora12.02.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.24/2016


Predmet javne nabavke Održavanje softvera za evidenciju radnog vremena "Cardware"

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePredmetna javna nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke24/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48450000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 25.01.2017. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku usluga – Održavanje softvera za evidenciju radnog vremena „Cardware“ JN br.24/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 25.01.2017. godine u 13,30 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora06.02.2017. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE – KANCELARIJSKI MATERIJAL – PARTIJA 6


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE – KANCELARIJSKI MATERIJAL – PARTIJA 7


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE – KANCELARIJSKI MATERIJAL – PARTIJA 12


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.22/2016


Predmet javne nabavkeSistematski pregled zaposlenih

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke22/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
85121000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com– Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 21.10.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku sistematski pregled zaposlenih JN br.22/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 21.10.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.10.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE – MICROSOFT LICENCE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.23/2016


Predmet javne nabavkeRačunarske komponente

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke23/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30230000 – računarska oprema


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 14.10.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku JN br.23/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 14.10.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora26.10.2016. godine
Lice za kontaktJasmina Jovanović, struk.ekonomista
Jasmina.Jovanovic@urbel.com
011/333-15-28


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

Obaveštenje o postupku prikupljanja ponuda za nabavku usluge revizije računovodstvenih izveštaja Urbanističkog zavoda Beograda JUP za 2016. godinu


Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za nabavku usluge revizija računovodstvenih izveštaja Urbanističkog zavoda Beograda JUP za 2016. godinu”- ne otvaraj, na adresu Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd,Palmotićeva br.30, na koverti navesti podatke o ponuđaču (naziv, sedište, lice za kontakt i kontakt telefon).

Rok za dostavljanje ponude je 23.09.2016.godine u 12,00 časova,do kada ponuda mora biti primljena na pisarnici Zavoda bez obzira na način dostavljanja (lično ili poštom).

Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjen obrazac ponude, sa svim zahtevanim podacima i dokaz da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje poslova revizije. Ponuđač koji nije registrovan u registru ponuđača pri APR, je dužan da popuni izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke usluge revizije računovodstvenih izveštaja za 2016. godinu, a Zavod zadržava pravo da od ponuđača koji nije upisan u registar ponuđača zahteva dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke.

Ponuda koja nije dostavljena u skladu sa zahtevima iz ovog poziva se neće razmatrati.Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana o čemu će biti sačinjen zapisnik koji će biti dostavljen ponuđačima elektronskom poštom.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena. Ponuda sa cenom preko procenje vrednosti nabavke se neće razmatrati.

Ukoliko više ponuđača ponudi jednaku cenu usluge povoljnija je ponuda sa kraćim rokom za završetak posla, a ukoliko je i rok isti povoljnija je ponuda koja je prva dostavljena Zavodu.

Zahtev za ponudu možete preuzeti ovde.
Izjavu o ispunjenju uslova možete preuzeti ovde.
Obrazac ponude možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - KOVERTE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - OBRASCI, POSLOVNE KNjIGE I NALEPNICE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.20/2016


Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom
Partije Partija1: geodetske podloge
Partija 2: geološke podloge

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke20/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
71250000, 71351810


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 12.09.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom JN br.20/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 12.09.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora30.09.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenom možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - FASCIKLE, REGISTRATORI I MATERIJAL ZA ARHIVIRANjE I PAKOVANjE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - MATERIJAL ZA SPAJANjE, KORIČENjE I BUŠENjE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.19/2016


Predmet javne nabavkeОбнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke19/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48761000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 08.08.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku obnavljanje jednogodišnje licence za Kaspersky Endpoint Security for Windows JN br.19/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 08.08.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora18.08.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.18/2016


Predmet javne nabavkeGeodetske i geološke podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za kompleks Aerodroma „Nikola Tesla” Beograd, gradska opština Surčin
Partije Partija1: geodetske podloge
Partija 2: geološke podloge

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke18/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
71250000, 71351810


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 26.08.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za kompleks Aerodroma "Nikola Tesla" Beograd, gradska opština Surčin JN br.18/2016 – NE OTVARATI.".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 26.08.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora16.09.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja 1 možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o nastavku postupka javne nabavke nakon primljenog zahteva za zaštitu prava partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora partija 1 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - PRATEĆI KOMPJUTERSKI MATERIJAL, AUDIO I VIDEO KASETE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - PAPIR ZA PISANJE I PAPIR ZA ŠTAMPANJE I FOTOKOPIRANJE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.16/2016


Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke16/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
79971200


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 15.07.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku koričenje dokumentacije JN br.16/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 15.07.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora25.07.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2016


Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi
Partije Partija 1: toneri, kertridži i printhedovi za NR uređaje
Partija 2: toner perle za OSE uređaj

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke15/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30125100


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 14.07.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku toneri, kertridži i printhedovi Partija ______ JN br.15/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 14.07.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora24.07.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za partiju 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2016


Predmet javne nabavke Računarske komponente

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke12/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30230000 – računarska oprema


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".
Ukupan broj pondera koji jedna ponuda može dobiti je 100 pondera i to:

Cenamaksimalno95
Rok isporukemaksimalno5


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 13.07.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku dobara – računarske komponente JN br.12/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 13.07.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora23.07.2016. godine
Lice za kontaktJasmina Jovanović, struk.ekonomista
Jasmina.Jovanovic@urbel.com@urbel.com
011/333-15-28


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Odluka o obustavljanju postupka možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.

 
fiogf49gjkf0d

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE


Obaveštenje možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2016


Predmet javne nabavkeZakup multifunkcionalnih uređaja

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeJavna nabavka male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke13/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30120000 – oprema za fotokopiranje,
30232100 - štampači (multifunkcionalni uređaji)


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".
Ukupan broj pondera koji jedna ponuda može dobiti je 100 pondera i to:
- Cena zakupa opreme (uređaji i softver): 50
- Cena crno belog ispisa A4: 20
- Cena kolor ispisa A4: 20
- Rok isporuke i instalacije opreme: 10


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije vrši se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca: www.urbel.com – Aktuelnosti – javne nabavke, kao i lično na adresi Naručioca uz predaju ovlašćenja za preuzimanje konkursne dokumentacije.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 01.07.2016. godine u 13,00 časova. bez obzira na način na koji je poslata. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na koverti naznačiti „Ponuda – ne otvarati, za javnu nabavku zakupa multifunkcionalnih uređaja br.13/2016“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv Ponuđača, adresu, broj telefona, kao i ime osobe za kontakt.


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 01.07.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovoraOdluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otravanja ponuda.
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=137298

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2016


Predmet javne nabavkeOsiguranje imovine i lica

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke11/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
66515200 – usluge osiguranja imovine,
66516100 – osiguranje od odgovornosti za motorna vozila,
66512100 – usluge osiguranja od nezgode;


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".
Ukupan broj pondera koji jedna ponuda može dobiti je 100 pondera i to:
- Ponuđana cena – visina godišnje premije osiguranja: 65
- Ulaganje u sredstva preventive: 30
- Uslovi plaćanja premije osiguranja: 5


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 28.06.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku usluge: osiguranje imovine i lica JN br.11/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 28.06.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora08.07.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=136997

 
fiogf49gjkf0d

JAVNA NABAVKA BR.10/2016


Predmet javne nabavke Održavanje softvera za vođenje kadrovske evidencije „Kadrovi“

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePredmetna javna nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke10/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
48450000


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=135420

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2016


Predmet javne nabavke Usluge mobilne telefonije

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluge
Redni br. javne nabavke09/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
64212000 - usluge mobilne telefonije


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 12.05.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku usluge: mobilne telefonije JN br.09/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 12.05.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora22.05.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=133332

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2016


Predmet javne nabavke Usluge mobilne telefonije

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluge
Redni br. javne nabavke08/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
64212000 - usluge mobilne telefonije


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i javne nabavke.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 14.04.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku usluge: mobilne telefonije JN br.08/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 14.04.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora24.04.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavljanju postupka možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=131317

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2016


Predmet javne nabavke Računarske komponente
Partije Partija 1: monitori,
Partija 2: upsevi i
Partija 3: računarske komponente;

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke05/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30230000 – računarska oprema


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".
Ukupan broj pondera koji jedna ponuda može dobiti je 100 pondera i to:

Cenamaksimalno95
Rok isporukemaksimalno5


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 31.03.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku dobara – računarske komponente JN br.05/2016 - Partija/e ______ – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 31.03.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora10.04.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavljanju postupka - partija 3 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=130218

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2016


Predmet javne nabavke Održavanje higijene u poslovnom prostoru

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke07/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
90919200 - usluge čišćenja kancelarija


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 21.03.2016. godine u 12,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku usluge: održavanje higijene u poslovnom prostoru JN br.07/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 21.03.2016. godine u 13,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.03.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129289

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2016


Predmet javne nabavke Fizičko – tehničko obezbeđenje

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke06/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
79710000


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 21.03.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku usluge: fizičko – tehničko obezbeđenje JN br.06/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 21.03.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora31.03.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129228

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2016


Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za objekte termoelektrane „Nikola Tesla A“ sa pripadajućom deponijom – GO Obrenovac

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkeOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke04/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
71250000,
71351810


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 07.03.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za objekte termoelektrane „Nikola Tesla A“ sa pripadajućom deponijom – GO Obrenovac JN br.04/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 07.03.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora17.03.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=126924

 
fiogf49gjkf0d

Plan javnih nabavki za 2016.


Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde.
Odluku o prvoj izmeni plana javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu, sa izmenom, možete preuzeti ovde.
Odluku o drugoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde.
Plan javnih nabavki za 2016. godinu, sa izmenom i dopunom, možete preuzeti ovde.

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2016


Predmet javne nabavkeKoričenje dokumentacije

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaUsluga
Redni br. javne nabavke01/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
79971200


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 25.01.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku koričenje dokumentacije JN br.01/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 25.01.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora04.02.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=125555

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2016


Predmet javne nabavkeToneri, kertridži i printhedovi
Partije Partija 1: toneri, kertridži i printhedovi za NR uređaje
Partija 2: toner perle za OSE uređaj

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke02/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30125100


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 28.01.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku toneri, kertridži i printhedovi Partija ______ JN br.02/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 28.01.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora08.02.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=125645

 
fiogf49gjkf0d

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2016


Predmet javne nabavke Kancelarijski materijal
Partije Partija 1: kancelarijski materijal
Partija 2: papir za plotere

Naziv naručiocaUrbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručiocaPalmotićeva br.30, Beograd
Internet stranicawww.urbel.com
Vrsta naručiocaJavno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmetaDobra
Redni br. javne nabavke03/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
30199000,
30192000,
30199330;


Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda".


Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.


Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 29.01.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku dobara – kancelarijski materijal – Partija ___ (broj i naziv partije) JN br.03/2016 – NE OTVARATI".


Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 29.01.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora08.02.2016. godine
Lice za kontaktVladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Dopunu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 možete preuzeti ovde.


Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=