fiogf49gjkf0d
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2017


Предмет јавне набавкеГеолошке подлоге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац“ (насеље „Степа Степановић“) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић)

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке19/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71351810


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 14.11.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку геолошке подлоге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац“ (насеље „Степа Степановић“) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић) ЈН бр.19/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 14.11.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора30.11.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић
vladimir.vujicic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на питања понуђача 1 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2017


Предмет јавне набавкеНабавкa програмског пакета CGS Autopath

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке18/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48321000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 17.10.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку програмског пакета CGS Autopath ЈН бр.18/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 17.10.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.10.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић
vladimir.vujicic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2017


Предмет јавне набавкеНабавка софтверског пакета Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке17/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48321000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 16.10.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку софтверског пакета Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp ЈН бр.17/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 16.10.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.10.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић
vladimir.vujicic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустављању поступка можете преузети овде.
Обавештење о обустављању поступка можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА 2017. ГОДИНУ


Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком "Понуда за набавку услуге ревизија финансијских извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2017. годину- не отварај", на адресу Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд,Палмотићева бр.30, на коверти навести податке о понуђачу (назив, седиште, лице за контакт и контакт телефон).

Рок за достављање понуде је 22.09.2017. године у 12,00 часова,до када понуда мора бити примљена на писарници Завода без обзира на начин достављања (лично или поштом).

Понуђач је у обавези да достави попуњен образац понуде, са свим захтеваним подацима и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање послова ревизије. Понуђач који није регистрован у регистру понуђача при АПР, је дужан да попуни изјаву о испуњености услова за учешће у поступку набавке услуге ревизије рачуноводствених извештаја за 2017. годину, а Завод задржава право да од понуђача који није уписан у регистар понуђача захтева достављање доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке.

Понуда која није достављена у складу са захтевима из овог позива се неће разматрати.

Отварање понуда ће се обавити истог дана о чему ће бити сачињен записник који ће бити достављен понуђачима електронском поштом.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Понуда са ценом преко процење вредности набавке се неће разматрати.

Уколико више понуђача понуди једнаку цену услуге повољнија је понуда са краћим роком за завршетак посла, а уколико је и рок исти повољнија је понуда која је прва достављена Заводу.


Захтев за понуду можете преузети овде.
Образац понуде можете преузети овде.
Изјаву о испуњености услова можете преузети овде.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2017


Предмет јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема
Партије Партија 1: рачунари (десктоп са монитором)
Партија 2: преносиви рачунари
Партија 3: монитор велике дијагонале

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке16/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30214000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 12.10.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – рачунари и рачунарска опрема – Партија ___(број и назив партије) ЈН бр.16/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 12.10.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.10.2017. године
Лице за контактНенад Радојчић
nenad.radojcic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 1) можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 2) можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 3) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 3) можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2017


Предмет јавне набавке Обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке15/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48761000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 11.08.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows ЈН бр.15/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 11.08.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора21.08.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 9/2017


Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 11 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 6 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 7 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 8 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 10 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 12 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2017


Предмет јавне набавкеГеодетске подлоге за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта „Бело брдо“
Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке13/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71250000, 71351810


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 28.07.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком „Понуда за јавну набавку геодетске подлоге за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта „Бело брдо“ ЈН бр.13/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 28.07.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора08.08.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2017


Предмет јавне набавкеИзрада WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке12/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
Израда WEB сајта ОРН: 72413000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 05.07.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку израда WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП, ЈН бр.12/2017 – НЕ ОТВАРАТИ" .


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 05.07.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора17.07.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на питања понуђача 1 можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одговоре на питања понуђача 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2017


Предмет јавне набавкеОсигурање имовине и лица

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке11/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
66515200 – услуге осигурања имовине,
66516100 – осигурање од одговорности за моторна возила,
66512100 – услуге осигурања од незгоде


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 30.06.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку осигурање имовине и лица ЈН бр.11/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 30.06.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора05.07.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


Обавештење можете преузети овде.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2017


Предмет јавне набавке Сервери

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке09/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48820000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа укупна понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 19.05.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку сервера ЈН бр.09/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 19.05.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора29.05.2017. године
Лице за контактНенад Радојчић
Nenad.Radojcic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2017


Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке07/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30199000,
30192000,
30199330;


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 08.05.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – канцеларијски материјал ЈН бр.07/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 08.05.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора19.05.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2017


Предмет јавне набавкеРачунарске компоненте
ПартијеПартија 1: монитори,
Партија 2: рачунарске компоненте група 1,
Партија 3: рачунарске компоненте група 2.

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке08/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30230000 - рачунарска опрема


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 18.04.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара: рачунарске компоненте ЈН бр.08/2017 - Партија/е _____________ - НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 18.04.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора28.04.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на питања понуђача 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.06/2017


Предмет јавне набавкеФизичко – техничко обезбеђење

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке06/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
79710000 - услуге обезбеђења


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 24.03.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавкууслуге: физичко – техничко обезбеђење ЈН бр.06/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 24.03.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.03.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2017


Предмет јавне набавке Одржавање хигијене у пословном простору

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке05/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
90919200 - услуге чишћења канцеларија


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 23.03.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавкууслуге: одржавање хигијене у пословном простору ЈН бр.05/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 23.03.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.03.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2017


Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације Старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун
Партије Партија1: геодетске подлоге Партија 2: геолошке подлоге

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке04/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71250000,
71351810


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 31.03.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације Старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун - Партија _______ ЈН бр.04/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 31.03.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора15.04.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/2017


Предмет јавне набавке Геодетске подлоге за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу погонског објекта за одржавање, сервис и баждарење и пројекта препарцелације на локацији Топлице Милана бб, ГО Вождовац

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке03/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71250000,
71351810


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 23.03.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку геодетске подлоге за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу погонског објекта за одржавање, сервис и баждарење и пројекта препарцелације на локацији Топлице Милана бб, ГО Вождовац ЈН бр.03/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 23.03.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора02.04.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменом можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/2017


Предмет јавне набавке Тонери, кертриџи и принтхедови
Партије Партија 1: кертриџи и принтхедови за НР уређаје
Партија 2: тонер перле за ОСЕ уређај

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке02/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30125100


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 17.02.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку тонери, кертриџи и принтхедови Партија ______ ЈН бр.02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 17.02.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора27.02.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.25/2016


Предмет јавне набавке Одржавање апликације за финансије и рачуноводство "НИМИ СОФТ"

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПредметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке25/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48440000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 13.02.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку услуга – Одржавање апликације за финансије и рачуноводство "НИМИ СОФТ" ЈН бр.25/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 13.02.2017. године у 13,30 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора23.02.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

План јавних набавки за 2017.


План јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2017


Предмет јавне набавке Коричење документације

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра Услуга
Редни бр. јавне набавке01/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
79971200


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 02.02.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку коричење документације ЈН бр.01/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 02.02.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора12.02.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.24/2016


Предмет јавне набавке Одржавање софтвера за евиденцију радног времена "Cardware"

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПредметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке24/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48450000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 25.01.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку услуга – Одржавање софтвера за евиденцију радног времена „Cardware“ ЈН бр.24/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 25.01.2017. године у 13,30 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора06.02.2017. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 6


Обавештење можете преузети овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 7


Обавештење можете преузети овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 12


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2016


Предмет јавне набавкеСистематски преглед запослених

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке22/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
85121000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 21.10.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку систематски преглед запослених ЈН бр.22/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 21.10.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.10.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – MICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2016


Предмет јавне набавкеРачунарске компоненте

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке23/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30230000 – рачунарска опрема


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 14.10.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку ЈН бр.23/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 14.10.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора26.10.2016. године
Лице за контактЈасмина Јовановић, струк.економиста
Jasmina.Jovanovic@urbel.com
011/333-15-28


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

Обавештење о поступку прикупљања понуда за набавку услуге ревизије рачуноводствених извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину


Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком “Понуда за набавку услуге ревизија рачуноводствених извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину”- не отварај, на адресу Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд,Палмотићева бр.30, на коверти навести податке о понуђачу (назив, седиште, лице за контакт и контакт телефон).

Рок за достављање понуде је 23.09.2016.године у 12,00 часова,до када понуда мора бити примљена на писарници Завода без обзира на начин достављања (лично или поштом).

Понуђач је у обавези да достави попуњен образац понуде, са свим захтеваним подацима и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање послова ревизије. Понуђач који није регистрован у регистру понуђача при АПР, је дужан да попуни изјаву о испуњености услова за учешће у поступку набавке услуге ревизије рачуноводствених извештаја за 2016. годину, а Завод задржава право да од понуђача који није уписан у регистар понуђача захтева достављање доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке.

Понуда која није достављена у складу са захтевима из овог позива се неће разматрати.Отварање понуда ће се обавити истог дана о чему ће бити сачињен записник који ће бити достављен понуђачима електронском поштом.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Понуда са ценом преко процење вредности набавке се неће разматрати.

Уколико више понуђача понуди једнаку цену услуге повољнија је понуда са краћим роком за завршетак посла, а уколико је и рок исти повољнија је понуда која је прва достављена Заводу.

Захтев за понуду можете преузети овде.
Изјаву о испуњењу услова можете преузети овде.
Образац понуде можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - КОВЕРТЕ


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - OБРАСЦИ, ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И НАЛЕПНИЦЕ


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.20/2016


Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном
Партије Партија1: геодетске подлоге
Партија 2: геолошке подлоге

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке20/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71250000, 71351810


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 12.09.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном ЈН бр.20/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 12.09.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора30.09.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања 1 можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменом можете преузети овде.
Одговор на постављена питања 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ФАСЦИКЛЕ, РЕГИСТРАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА АРХИВИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ


Обавештење можете преузети овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА СПАЈАЊЕ, КОРИЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2016


Предмет јавне набавкеОбнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке19/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48761000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 08.08.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком „Понуда за јавну набавку обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows ЈН бр.19/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 08.08.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора18.08.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2016


Предмет јавне набавкеГеодетске и геолошке подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд, градска општина Сурчин
Партије Партија1: геодетске подлоге
Партија 2: геолошке подлоге

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке18/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71250000, 71351810


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 26.08.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком „Понуда за јавну набавку геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд, градска општина Сурчин ЈН бр.18/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 26.08.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора16.09.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања 1 можете преузети овде.
Одговор на постављена питања 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о наставку поступка јавне набавке након примљеног захтева за заштиту права партијa 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора партија 1 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПРАТЕЋИ КОМПЈУТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ, АУДИО И ВИДЕО КАСЕТЕ


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПАПИР ЗА ПИСАЊЕ И ПАПИР ЗА ШТАМПАЊЕ И ФОТОКОПИРАЊЕ


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2016


Предмет јавне набавке Коричење документације

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке16/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
79971200


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 15.07.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку коричење документације ЈН бр.16/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 15.07.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора25.07.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2016


Предмет јавне набавке Тонери, кертриџи и принтхедови
Партије Партија 1: тонери, кертриџи и принтхедови за НР уређаје
Партија 2: тонер перле за ОСЕ уређај

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке15/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30125100


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 14.07.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку тонери, кертриџи и принтхедови Партија ______ ЈН бр.15/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 14.07.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора24.07.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2016


Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке12/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30230000 – рачунарска опрема


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".
Укупан број пондера који једна понуда може добити је 100 пондера и то:

Ценамаксимално95
Рок испорукемаксимално5


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 13.07.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – рачунарске компоненте ЈН бр.12/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 13.07.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора23.07.2016. године
Лице за контактЈасмина Јовановић, струк.економиста
Jasmina.Jovanovic@urbel.com@urbel.com
011/333-15-28


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Одлука о обустављању поступка можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

 
fiogf49gjkf0d

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ


Обавештење можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2016


Предмет јавне набавкеЗакуп мултифункционалних уређаја

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеЈавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке13/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30120000 – опрема за фотокопирање,
30232100 – штампачи (мултифункционални уређаји).


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".
Укупан број пондера који једна понуда може добити је 100 пондера и то:
- Цена закупа опреме (уређаји и софтвер): 50
- Цена црно белог исписа А4: 20
- Цена црно колор исписа А4: 20
- Рок испоруке и инсталације опреме: 10


Начин преузимања конкурсне документације

Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.urbel.com – Актуелности – јавне набавке, као и лично на адреси Наручиоца уз предају овлашћења за преузимање конкурсне документације.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 01.07.2016. године у 13,00 часова, без обзира на начин на који је послата. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти назначити „Понуда – не отварати, за јавну набавку закупа мултифункционалних уређаја бр.13/2016“. На полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, адресу, број телефона, као и име особе за контакт.


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 01.07.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговораОдлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отравања понуда.
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=137298

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2016


Предмет јавне набавкеОсигурање имовине и лица

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуге
Редни бр. јавне набавке11/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
66515200 – услуге осигурања имовине,
66516100 – осигурање од одговорности за моторна возила,
66512100 – услуге осигурања од незгоде;


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".
Укупан број пондера који једна понуда може добити је 100 пондера и то:
- Понуђана цена – висина годишње премије осигурања: 65
- Улагање у средства превентиве: 30
- Услови плаћања премије осигурања: 5


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 28.06.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку услуге: мобилне телефоније ЈН бр.11/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 28.06.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора08.07.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=136997

 
fiogf49gjkf0d

ЈАВНA НАБАВКА БР.10/2016


Предмет јавне набавке Одржавање софтвера за вођење кадровске евиденције „Кадрови“

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПредметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке10/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48450000


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустављању поступка јавне набавке можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=135420

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2016


Предмет јавне набавке Услуге мобилне телефоније

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуге
Редни бр. јавне набавке09/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
64212000 - услуге мобилне телефоније


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 12.05.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку услуге: мобилне телефоније ЈН бр.09/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 12.05.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора22.05.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=133332

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2016


Предмет јавне набавке Услуге мобилне телефоније

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуге
Редни бр. јавне набавке08/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
64212000 - услуге мобилне телефоније


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 14.04.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку услуге: мобилне телефоније ЈН бр.08/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 14.04.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора24.04.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о обустављању поступка можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=131317

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2016


Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте
Партије Партија 1: монитори,
Партија 2: упсеви и
Партија 3: рачунарске компоненте;

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке05/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30230000 – рачунарска опрема


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".
Укупан број пондера који једна понуда може добити је 100 пондера и то:

Ценамаксимално95
Рок испорукемаксимално5


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 31.03.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – рачунарске компоненте ЈН бр.05/2016 - Партија/е ______ – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 31.03.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора10.04.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о обустављању поступка - партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=130218

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2016


Предмет јавне набавке Одржавање хигијене у пословном простору

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке07/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
90919200 - услуге чишћења канцеларија


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 21.03.2016. године у 12,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку услуге: одржавање хигијене у пословном простору ЈН бр.07/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 21.03.2016. године у 13,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.03.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129289

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.06/2016


Предмет јавне набавке Физичко – техничко обезбеђење

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке06/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
79710000


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 21.03.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку услуге: физичко – техничко обезбеђење ЈН бр.06/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 21.03.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора31.03.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129228

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2016


Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А“ са припадајућом депонијом – ГО Обреновац

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеОтворени поступак
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке04/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71250000,
71351810


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 07.03.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А“ са припадајућом депонијом – ГО Обреновац ЈН бр.04/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 07.03.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора17.03.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=126924

 
fiogf49gjkf0d

План јавних набавки за 2016.


План јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде.
Одлуку о првој измени плана јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде.
План јавних набавки за 2016. годину, са изменом, можете преузети овде.
Одлуку о другој измени и допуни плана јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде.
План јавних набавки за 2016. годину, са изменом и допуном, можете преузети овде.

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2016


Предмет јавне набавкеКоричење документације

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуга
Редни бр. јавне набавке01/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
79971200


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 25.01.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку коричење документације ЈН бр.01/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 25.01.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора04.02.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављена питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=125555

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/2016


Предмет јавне набавкеТонери, кертриџи и принтхедови
Партије Партија 1: тонери, кертриџи и принтхедови за НР уређаје
Партија 2: тонер перле за ОСЕ уређај

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке02/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30125100


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 28.01.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку тонери, кертриџи и принтхедови Партија ______ ЈН бр.02/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 28.01.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора08.02.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=125645

 
fiogf49gjkf0d

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/2016


Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал
Партије Партија 1: канцеларијски материјал
Партија 2: папир за плотере

Назив наручиоцаУрбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоцаПалмотићева бр.30, Београд
Интернет страницаwww.urbel.com
Врста наручиоцаЈавно предузеће
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаДобра
Редни бр. јавне набавке03/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30199000,
30192000,
30199330;


Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".


Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 29.01.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – канцеларијски материјал – Партија ___ (број и назив партије) ЈН бр.03/2016 – НЕ ОТВАРАТИ".


Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 29.01.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.


Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.


Рок за доношење одлуке о додели уговора08.02.2016. године
Лице за контактВладимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67


Конкурсну документацију можете преузети овде.
Допуну конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 можете преузети овде.


Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=