Магазин ИНФО

fiogf49gjkf0d
Штампане верзије часописа ИНФО можете погледати у нашој библиотеци. Ту се такође могу видети и сви ранији бројеви овог часописа

Контакт на e-mail: office@urbel.com


fiogf49gjkf0d

Најновији број

39/40
децембар 2016.

Главнa темa двоброја 39/40:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕОГРАДА (ЦЕЛИНЕ 1-19)

Студија капацитета и типологије изградње на простору леве обале Саве / AНАЛИЗА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ / ПДР за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до улице Ванизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула / ПДР за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд / FORUM URBANUM 2016 / SUSRETI PLANERA 2016 / Салон урбанизма 2016 / Награде ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ИЗУЗЕТНО ДОСТИГНУЋЕ У СТРУЦИ / Усвојени планови у 2016. pdf 17MB

Штампу магазина ИНФО 39/40 финансијски је помогла
Инжењерска комора Србије

Година XIII – број 39/40.
јан 2016 – дец 2016.
ISSN 1451-5393


fiogf49gjkf0d


Издаје:
Јавно урбанистичко предузеће
Урбанистички завод Београда
Палмотићева 30
Телефон редакције: 3331-502
www.urbel.com

За издавача:
в.д. директора мр Весна Тахов

Уредник:
Марија Лалошевић

Редакција:
мр Александар Вучићевић
Зорица Косовић
др Наташа Даниловић Христић
др Зоран Жегарац
Сања Ђорђевић
Милица Јоксић
Предраг Крстић
Александра Везмар

Дизајн, техничко уређење и припрема за штампу:
Радош Вуковић

Коректура:
Миља Вуковић

Штампа:
Print-Promet,
Краљево


Тираж:
500

Периодика:
Годишње

Сарадници у овом броју:
Сања Ђорђевић, Ана Граовац, Предраг Крстић, Марија Миловановић, Надежда Ковачевић, Војислав Милић, др Зоран Жегарац, Иван Милетић, Јован Урошевић, др Наташа Даниловић Христић, др Жаклина Глигоријевић, Ивана Лазин, мр Александар Вучићевић, Милица Јоксић, Марија Лалошевић, Реља Иванић

Насловна страна:
Урбанистички завод Београда
Фото: Реља Иванић
Фотографија је део поставке која је приказана у оквиру изложбе „Београдски Брутализам“, одржане у галерији „Колектив“ априла 2016. године.


АРХИВА

fiogf49gjkf0d

Сви бројеви магазина од 2005. године до данас

fiogf49gjkf0d

О публикацијиИНФО је производ савременог пословања Урбанистичког завода Београда, које захтева брзу, јасну, отворену и транспарентну комуникацију. Значај овог пројекта је у успостављању комуникације међу запосленима на свим нивоима, али и у организацији и развијању стратегије и процедуре комуникације и ван Завода.

Настао на иницијативу групе запослених која је уочила значај транспарентности урбанистичког рада у Заводу, препознала и иницира публиковање за град битних урбанистичких тема, занимљивих искустава са домаћих и иностраних саветовања и стручних путовања, а потом и истрајала у намери, да о свему томе редовно информише стручну и другу јавност.

Подстичући свест запослених о припадању јединственом пословном окружењу у исто време ИНФО стиче и проширује поверење бројних циљних група у земљи и иностранству (еминентни стручњаци и сродне институције укључене у процес просторног и урбанистичког планирања) које све више узимају учешће у његовом раду.

Последњих година, унапређењем садржаја, повећањем ауторских текстова, стручних радова, али и ликовне опреме, локални билтен ИНФО, од интерно–екстерног гласила, постаје гласило града, спремно да буде у тиму креатора комуникационе инфраструктуре Београда.

Редакција