Стратешко и оперативно планирање

fiogf49gjkf0dСтручњаци Урбанистичког завода Београда раде просторне и урбанистичке планове, израђују студије, анализе, пројекте, мишљења. Оно о чему водимо рачуна је економска оправданост предлога и решења у уређењу и изградњи Града.

Регистровани смо за обављање делатности „просторно планирање“ али и за друге као што су истраживања, студије, послови консалтинга и менаџмента, израда база података, издавачка делатност. У сарадњи са одговарајућим образовним институцијама Завод обавља едукацију из области урбанизма.

Правни оквир за наш рад чини најпре сет закона везаних за област организације, управљања и планирања простора, и то Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 , 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Закон о главном граду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/07), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/07), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 47/11), затим Статут града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 6/10 и 23/13) и други закони и подзаконски акти који регулишу ову делатност.

Рад Урбанистичког завода Београда финансира се из средстава буџета Града, средстава Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, али и из прихода од физичких и правних лица, све путем уговорних односа и у складу са Ценовником услуга ЈУП „Урбанистички завод Београда“.