BINA 09

fiogf49gjkf0d

U Urbanističkom zavodu Beograda
4 jul - 10. jul 2009. godine

IZLOŽBA PROJEKTANTSKE RADIONICE
STUDENATA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

RE... Beograd: stari i novi

Autori:
Bojana Čitaković, Ivana Ibraimov, Ivka Marković, Jelena Grdić, Marija Golubović, Marina Marmelić, Milica Vučković, Tamara Miljanić

Izložba „Re... Beograd: stari i novi“ je nastala kao proizvod rada studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetu Projektantska radionica u okviru diplomskih akademskih studija - master, u saradnji sa BINA 09 i Urbanističkim zavodom Beograda. Mentori radionice su: doc. dr Mirjana Roter Blagojević, dr Tanja Damljanović Conleu, mr Marta Vukotić Lazar i asist. arh. Marko Nikolić.

Podsticaj za pokretanje aktivnosti u okviru ove radionice je želja da se u okviru BINA 09 prezentira studentsko istraživanje i doživljaj istorijskog razvoja, sadašnje situacije i mogućnosti buduće REafirmacije, REvitalizacije, REgeneracije, REkonstrukcije ... bazičnih poteza ukupnog, istorijskog i modernog, graditeljskog nasleđa Beograda. Izložba predstavlja rezultat istraživačkog procesa i saznanja do kojih su studenti, učesnici radnog tima, dolazili tokom svog rada.

Prikazani reprezentatitvni potezi - starog Beograda (duž ose Slavija – Cvetni trg – Terazije – Rajićeva ulica), kao i dva reprezentativna pravca Novog Beograda (prvi duž ose Savski most – Staro Sajmište – Palata Srbije – Opština Novi Beograd i drugi duž ose Palata Srbije – Arena - Železnička stanica Novi Beograd) su izabrani kao dominantne urbane akse jasnog i jedinstvenog identiteta. One su ispitane sa različitih aspekata: istorijskog, političkog, društvenog, socijalnog, kulturnog i sl. Tretirani su značenje i identitet, kako javnih i tako i privatnih, građevina i prostora duž njih - kroz praćenje različitih ideja i realizacija, predlaganih zahvata i ostvarenih transformacija, kao i analizu predlaganih formi i sadržaja u GUP-ovima i drugim planovima.

Cilj prezentacije ovog značajnog urbanog i arhitektonskog nasleđa je da se javnost podstakne na razmišljanje o njemu kao jedinstvenoj i specifičnoj vrednosti, bazičnom graditeljskom i kulturnom nasledju, osnovnom utemeljenju identiteta i autentičnosti grada, kao i o neophodnosti njihovog očuvanja i uključivanju u sadašnje i buduće planove transformacije Beograda.