БИНА 09

Шта са Новим Београдом? - Округли сто
модератор: Жаклина Глигоријевић,Београд још недовољно воли и промовише Нови Београд, кога сви гости из иностранства сматрају јединственим живим примером града модерне. Осим високог квалитета животне средине у овом делу Београда, са све више комерцијалних и јавних садржаја који допуњују локалну урбану понуду, остаје да се професија определи како ће у будућности профилисати развој и раст овог града. Хоће ли допустити да се у њега усели високи пословни ,,city", који се до данас није формирао по узору на западне престонице, или ће се поштовати изграђени идентитет и контекст, остаје да се расправи и о томе одлучује стратешким пројектима града. Свако искуство ревитализације или унапређења сличних градова и сваки поглед ,,са стране" урбанистима и управи може да буде од велике користи и да отвори перспективе које можда још нису разматране.

модератор:
мр Жаклина Глигоријевић,
директор Урбанистичког завода Београда

 

What to do with New Belgrade?
- Round table
moderator: Žaklina Gligorijević,

Institute for Urban Planning, Serbia Belgrade still does not sufficiently like and promote New Belgrade, vvhich is considered to be, according to the views of guests from abroad, a unique living example of a modern city. Apart from high quality environment in this part of Belgrade, with a growing amount of commercial and public amenities that supplement the local urban offering, vvhat remains for the profession is to choose how to profile the development and the growth of this urban area in the future. VVill it allow for the high business "city" to move into it, with it still not completely formed in the shape of that in VVestern capitals, or will it respect the identity and context already built; the question remains to be discussed and decided upon in the strategic ptans for the City. Any experience of revitalisation and advancement of cities that are similar, and any look "from outside", can be of great advantage to the town planners and the city administration and could open some perspectives that may have not been yet considered.


Учесници Округлог стола


мр Жаклина Глигоријевић,
директор Урбанистичког завода Београда,
Вера Михаљевић,
Урбанистички завод Београда


Ђовани Каудо (Giovanni Caudo)
Универзитет у Риму,
Италија


Маријке Кајперс (Marieke Kuipers),
Технички Универзитет у Делфту, Холандија


Мирјана Марковић,
MRLV Arhitekten Hamburg,
Немачка


Жозеф Абрам (Joseph Abram)
Универзитет у Нансију,
Француска


др Станко Гаковић, САД


проф. др Мина Петровић,
Филозофски факултет Београд


др Станко Гаковић, САД и
проф. др Александар Стјепановић


др Тања Конли (Conley), САД


Габи Долф-Бонекемпер
(Gabi Dolff-Bonekamper),
Технички Универзитет у Берлину, Немачка


Алесандра Чероти (Alessandra Cerroti) Универзитет у Риму,
Италија